NOVINKY

arr3POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZUNemáte dost prostoru přede dveřmi pro pořízení otevíravé sítě? Výbornou alternativou je posuvná síť,... arr3Žaluzie IDSNOVINKA   Vážení zákazníci, rádi bychom vám představili nový a dlouho očekávaný typ interiérové... arr3PLISSÉPlissé žaluzie jsou horkou novinkou v oblasti interiérového stínění. Jsou určeny k montáži nejen do...

KONTAKTY

Pro-okna
naokna@seznam.cz
Praha a okolí - 603 216 736
Beroun a okolí - 733 666 340

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 5 Kč
skladem
naše cena 5 Kč
skladem
naše cena 67 Kč
skladem

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Provozovatel

Tomáš Preis

Komenského 134

Zdice 267 51

Česká republika

 

naokna@seznam.cz

tel.

Praha a okolí - 603 216 736
Beroun a okolí - 733 666 340

 

61013552

DIČ CZ7404160027

-------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:
Reklamační formulář
Formulář na odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech od koupě

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.pro-okna.cz.

Objednávka

Odesláním objednávky zboží,které si kupující vybral,potvrzuje kupující závaznost své objednávky a tím se na kupujícího vztahují Všeobecné obchodní podmínky tohoto internetového obchodu.

Zboží lze objednat pomocí internetových stránek-nákupního košíku,poř.emailem.

Každá objednávka musí obsahovat -kontaktní údaje(jméno a příjmení,doručovací adresu,email,popř.tel.číslo a způsob platby.

Na email.adresu kterou jste zadali do objednávky,Vám přijde potvrzená zpráva a následně podklady k platbě.

Objednávku se snažíme vyřídit co nejdříve,v pracovní dny do 24h a o víkendech a svátcích do 48h.

Zrušení objednávky

Objednávku je možno zrušit do doby,než bude přijata ke zpracování,nejpozději však do 24h od přijetí objednávky.

Platba a dodání zboží

Zákazník se zavazuje uhradit částku za objednané zboží a dopravu(poštovné dle ceníku ČP) nejpozději do 5-ti pracovních dnů.

Převodem na účet :čú:27-2528480267/0100.vs:číslo vaší objednávky.

Dobírkou-kupující zaplatí hotově při dodání zboží přepravní službou(ČP).

Zboží bude posláno po obdržení platby na náš účet a zasláno ČP s odpovídajícím pojištěním.

Překontrolování zboží

Každá zásilka je pojištěna,proto je zákazník povinen zkontrolovat dodávku,není-li viditelně poškozena(zničena).Pokud je zásilka poničena,zákazník nepřijme zásilku a neprodleně kontaktuje obchodníka.

Uplatnění reklamace

Záruční doba poskytovaného zboží je 24 měsíců ode dne nákupu,nebo převzetí výrobku.

Vyřizování reklamací se řídí obecně platnými právními předpisy.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.Zákazník neprodleně informuje obchodníka o zjištění vady výrobku a zašle vadné zboží,doklad o koupi a popis vady zpět na adresu obchodníka.Náklady spojené s doručením zboží hradí sám zákazník.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením,nesprávným použitím výrobku,nesprávnou údržbou,nesprávnou manipulací ,neodbornou montáží či nesprávným skladováním.

Obchodník je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení reklamovaného zboží na adresu provozovny včetně písemného požadavku.

Pokud je zjištěno,že závada vznikla způsobem,který je vyloučen ze záručních oprav je kupující povinen uhradit nezbytné náklady vynaložené na reklamaci.Zejména náklady spojené s dopravou,případnou demontáží výrobku a náklady na opravu výrobku.

 

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. 

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. 

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou; 
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

 

 

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje,že nebude veškeré osobní údaje poskytovat třetí osobě či jinak zveřejňovat.Budou použity pouze k uskutečnění obchodu se zákazníkem.